» » Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkileri

 


Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkileri


Yazar: Saim, 24-07-2012, 09:26, Görüntülenme: 8303

 

  

    ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/12/1991 - 91/2526

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 06/05/1960 - 7472

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 24/01/1992 - 21121

    BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM VE YETKİ

    KAPSAM

    Madde 1 - Ziraat fakültelerini bitiren ziraat yüksek mühendisleriyle ziraat mühendislerinin ve yabancı ülkelerdeki ziraat fakülteleri veya ziraat yüksek okullarını bitiren ve denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan ziraat yüksek mühendisleri ve ziraat mühendislerinin görev ve yetkileri bu Tüzükte gösterilmiştir.

    YETKİ

    Madde 2 - Ziraat mühendislerinin yetkileri, genel çalışma alanları dışında lisans veya lisans üstü diploması aldıkları bölümler ve mesleki çalışma alanlarıyla sınırlıdır.

    Bu Tüzükte, yalnız ziraat mühendislerinin yetkili olduğu belirtilen alanlar dışındaki konularda, diğer fakülte veya yüksek okulların lisans veya yüksek lisans düzeyinde öğrenim programlarını bitirenlerin öğrenim gördükleri alanlarda çalışma hakları saklıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM: GENEL ÇALIŞMA ALANLARI, GÖREV VE YETKİLER

    TOHUMCULUK

    Madde 3 - Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumluklarının üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletmelerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.

    KİMYASAL GÜBRE

    Madde 4 - Ziraat mühendisleri, tarımda kullanılan kimyasal gübrenin, ithalini, ihracını, depolanmasını, pazarlama ve dağıtımını yapan işletmelerde mesleki faaliyette bulunmaya yetkilidirler.

    ZİRAİ MÜCADELE, ZİRAİ KARANTİNA VE TARIM İLAÇLARI

    Madde 5 - Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması aşamalarında; her türlü hastalık ve zararlılar konusunda teşhis, ilaç ve metod önerisi, mücadele, planlama ve uygulamaların denetlenmesi, gazlama (fümigasyon) gibi faaliyetler ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.

    Her türlü zirai mücadele ilacıyla parazit ve predatörleri üreten, ithal ve ihraç eden, depolayan, pazarlayan veya dağıtan işletmeler bu faaliyetleri için teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar.

    Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, satışı, ithal ve ihracı, taşınması işlemleri sırasında uygulanacak her türlü iç ve dış karantina esaslarının saptanması ve uygulanması ziraat mühendislerince yürütülür.

    Tarımda kullanılan büyüme düzenleyici ilaç, vitamin, hormon, bakteri gibi kimyasal ve biyolojik preparatların üretimi, ithali, pazarlama ve dağıtımı alanlarında çalışan işletmeler teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar.

    Yukarıdaki fıkralarda geçen ilaç ve preparatların üretimi, ithali, pazarlanması ve bunların bitkilere uygulanmaları aşamalarındaki ruhsatlandırma ve denetim işleri ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.

    YEM SANAYİİ VE YEM KONTROLU

    Madde 6 - Ziraat mühendisleri, sanayi karma yemi, mineral yem, yemlik preparatlar, hayvansal ve bitkisel kökenli yemlerle konsantre ve yem katkı maddelerinin üretimi, pazarlanması, ithal ve ihracı konularında faaliyet gösteren kuruluşlarda üretim ve pazarlamanın denetlenmesi, tescili ve ruhsatlandırılması işlerinde faaliyette bulunmaya yetkilidir.

    ÇEVRE KORUMA

    Madde 7 - Tarım arazilerinin, tarım ürünlerinin, tarımsal sulamada ve su ürünlerinin yetiştirilmesinde kullanılan suların, çevre kirliliği yaratan etkenlerle kirlenmesi konularında yapılacak inceleme, araştırma, planlama, projeleme ve kontrol hizmetlerinde ziraat mühendisleri faaliyette bulunmaya yetkilidirler.

    TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ

    Madde 8 - Ziraat mühendisleri, bitkisel veya hayvansal üretim yapan, tarım işletmelerinin, üretim, hasat, sınıflandırma, ambalajlama, muhafaza, depolama, değerlendirme ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili etüd, planlama ve projelendirme işleriyle bunların uygulama ve kontrol işlerini yapmaya yetkilidirler.

    TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM

    Madde 9 - Tarımsal kuruluşlarda işçi, usta ve teknik yardımcı eleman olarak çalışacaklarla çiftçilerin eğitimi için tarım okulları, eğitim merkezleri, bilgi ve beceri kazandırma kurslarının açılması ve yönetimiyle görevli kuruluşlarda, eğitim programları ve yöntemlerinin belirlenmesi, eğitim ve öğretimin planlanması ve yürütülmesi işleriyle tarım alanında çeşitli kaynaklardan sağlanan modern bilgi ve tekniklerin çiftçilere ulaştırılması, öğretilmesi ve uygulatılması ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.

    ARAŞTIRMA KURUMLARI

    Madde 10 - Bu Tüzükte yer alan konularla ilgili olarak yeni bilgiler edinmek, metod ve teknolojiler geliştirmek, yeni çeşitler ve ırklar elde etmek üzere temel ve uygulamalı araştırmalar yapan kurumlar, teknik eleman veya yönetici

    olarak lisans veya uzmanlık alanlarını gözönünde tutarak ziraat mühendisi çalıştırırlar.

    LABORATUVAR KURMA VE İŞLETME

    Madde 11 - Ziraat mühendisleri, lisans veya uzmanlık alanlarına göre, bitki, tohumluk, gübre, toprak, sulama suyu, tarım ilacı, yem, gıda, tarım alet ve makinaları, su ürünleri, bitki hastalık ve zararlıları, tarım ürünleriyle ilgili sıvı ve katı atıklar, tarım ürünleri üzerindeki ilaç kalıntıları konularında araştırma, kalite kontrolu, standart ve yönetmeliklere uygunluk gibi amaçlarla fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrol ve analizler yapmak üzere laboratuvar kurmaya ve işletmeye yetkilidirler.

    TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHAL VE İHRACI

    Madde 12 - Ziraat mühendisleri, işlenmiş veya işlenmemiş tarım ürünlerinin ithal ve ihracında uygulanan kalite, standart ve yönetmeliklere uygunluk kontrolu yapmaya yetkilidirler.

    TARIM KOOPERATİFLERİ

    Madde 13 - Ziraat mühendisleri tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi, değerlendirilmesi, muhafazası, depolanması, ambalajlanması, pazarlanması, çiftçilerin ve tarım işletmelerinin kredilendirilmesi amaçlarıyla kurulan kooperatiflerde bu Tüzük kapsamındaki tarımsal faaliyetleri yürütmeye yetkilidirler.

    TARIMSAL KREDİLENDİRME VE KREDİ KONTROLU İŞLERİ

    Madde 14 - Bu Tüzükte yer alan tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak tarım kredisi veren kuruluşlar, bu kredilerin kullanılacağı projeleri değerlendirmek üzere ziraat mühendisi çalıştırırlar. Tarım kredisi kullanılarak uygulanacak projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve kontrolu işlerinde çalışmaya ziraat mühendisleri yetkilidirler.

    TARIM SİGORTASI

    Madde 15 - Ziraat mühendisleri tarım işletmelerine ait yapı ve tesislerin, tarım alet ve makinalarının, tarım arazilerinin, tarım ürünlerinin, çiftlik hayvanlarının, tarım iş kazalarının sigorta işlemlerini yapan şirketlerde danışman ve eksper olarak çalışmaya yetkilidirler.

    TARIMSAL DANIŞMANLIK BÜROLARI AÇMA

    Madde 16 - Ziraat mühendisleri, lisans veya uzmanlık alanlarına göre, bu Tüzükte yer alan faaliyetlerle ilgili olarak fizibilite raporu düzenlemek, araştırma, inceleme, plan, proje yapmak ve uygulamak üzere tarımsal danışmanlık büroları açmaya ve işletmeye yetkilidirler.

    BİLİRKİŞİLİK

    Madde 17 - Ziraat mühendisleri, lisans veya uzmanlık alanlarına göre tarım arazileri ve yeşil alanlar, tarımsal üretim, tarım ürünleri, çiftlik hayvanları, gıda maddeleri, tarım alet ve makineleri, tarımsal yapı ve tesisler, tarım iş kazaları, kamulaştırma, vergilendirme, kıymet takdiri, hasar tesbiti, tarım alanları ve tarım ürünleri üzerinde sanayi atıklarının kirletici etkisi, fiyat belirlenmesi konularında yargı organları veya idari makamlar tarafından yaptırılacak inceleme, analiz, ekspertiz, bilirkişilik çalışmalarını yapmaya yetkilidirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: LİSANS VE UZMANLIK ALANLARINA GÖRE GÖREV VE YETKİLER

    TOPRAK ETÜDLERİ

    Madde 18 - Toprak etüdü ve haritalanması, toprak ve su analizleri, toprak verimliliği, tuzlu ve alkali toprak ıslahı, toprak ve su muhafazası, arazi toplulaştırması işleri toprak bilimi alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri tarafından yapılır.

    SULAMA, DRENAJ VE TARIMSAL YAPILAR

    Madde 19 - Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içmesuyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj, toprak erezyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisler, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüd, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler.

    Sulama tesislerinde, suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtımı ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projeleri, toprak su bitki ilişkileri etüdleri, fizibilite, planlama, projelendirme uygulama ve kontrolunda tarımsal yapılar ve sulama alanında öğretim görmüş ziraat mühendisleri çalıştırılır.

    Ziraat fakültelerinde tarımsal yapılar ve sulama konusundaki öğrenimini kültür-teknik, toprak ve tarım makineleri bölümlerinde görmüş olan ziraat mühendisleri de yukarıda sayılan hizmetleri yapmaya yetkilidirler.

    TARIM ALET VE MAKİNELERİ

    Madde 20 - Tarım makineleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri tarım alet ve makinelerinin tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya ve imzalamaya yetkilidirler.

    Tarım alet ve makinelerinin imalatı, pazarlanması, ithal ve ihracı için gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme ve analizler tarım makineleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendislerinin katılımıyla yapılır.

    ZOOTEKNİ

    Madde 21 - Zootekni alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, hayvan neslinin ıslahı, geliştirilmesi, çoğaltılması, ithal ve ihracı, hayvan ürünleri üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili konularda faaliyette bulunmaya yetkilidirler.

    SU ÜRÜNLERİ

    Madde 22 - Su ürünleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, denizlerde ve iç sularda bulunan bitkilerle hayvanların ve bunların yumurta, yavru ve yetişkinlerinin, üretimi, avlanması, pazarlanması, dağıtım, ithal ve ihracı, tescil ve denetimiyle ilgili konularda, deniz ve iç sulardaki üretim alanlarının belirlenmesi, üretim tesislerinin planlanması, projelendirilmesi ve yönetimi konularında faaliyette bulunmaya yetkilidirler.

    PEYZAJ MİMARLIĞI

    Madde 23 - Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, kentsel planlama, kırsal rekreasyon, tarihi ve doğal koruma alanları, turistik alan, yeşil alan ve park, kırsal yerleşim planları gibi projeler kapsamında yer alan peyzaj projelerinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolu işlerini yapmaya yetkilidirler.

    GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

    Madde 24 - Gıda bilimi ve teknolojisi alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, insanlar tarafından tüketilen gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi, muhafazası, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması konularında ki fabrika, imalathane, mandıra ve benzeri tesislerle gıda kontrol laboratuvar ve hizmetlerinde teknik eleman ve sorumlu yönetici olarak çalışmaya, proje ve rapor düzenlemeye ve onaylamaya yetkilidirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    YÜRÜRLÜK

    Madde 25 - 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 26 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    GEÇİCİ MADDE

    Geçici Madde 1 - Bu Tüzük'ün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma aldıkları lisans dalları dışındaki konularda mesleki faaliyette bulunmuş olan ziraat mühendislerinin, durumlarını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yetkileri kullanma hakları saklıdır.

    Bu belgeler görev yaptıkları kamu kuruluşları veya bağlı bulundukları meslek kuruluşları tarafından verilir.

 Yorum Ekle

İsim:*
E-Mail:*
Yorum:
Güvenlik Kodundaki 2 Kelimeyi Giriniz: *